Skip to content

Algemene voorwaarden LemonTree events

Artikel 1 Definities

 1. LemonTree events, gevestigd te Coevorden, KvK-nummer 90166280, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als organisator.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan organisator tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht alsook het aanbod van een event als workation of culinaire reis en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens organisator waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door organisator in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Leveranciers zullen onder hun eigen voorwaarden werken, tenzij anders overeengekomen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Organisator kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen   

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een offerte wordt op maat voor het betreffende project gemaakt. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten of meerwerk door wijzigingen in de overeenkomst, zullen achteraf worden gefactureerd. Klant is gehouden facturen van derden rechtstreeks te betalen aan de derde partij tenzij anders overeengekomen.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Organisator is gerechtigd een aanbetaling te vergen, in fases te factureren en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Een datum is pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling, tenzij anders overeengekomen.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Organisator heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is, of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen. 
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van organisator op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan organisator.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Organisator zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Zie hiervoor ook de Privacyverklaring op de website.
 3. Klant vrijwaart organisator voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 5. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Organisator voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan organisator geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van klant en verbonden aan de bruiloft of het evenement.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Organisator stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 2. Organisator is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Organisator is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan de overeenkomst kosteloos worden herroepen. Indien in overeenstemming met de klant al eerder is gestart met de uitvoering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de opdracht wordt verzet naar een andere datum is organisator gerechtigd de kosten die gepaard gaan met de wijziging, waaronder inkomstenderving, door te berekenen aan de klant. Naast bovenstaande annuleringskosten worden tevens de (annulerings)kosten voor de locatie en overige derde partijen doorberekend aan de klant.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens Covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting niet onmogelijk maken, is organisator gerechtigd kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met deze verplaatsing.

Artikel 9 Events

 1. Klant is gerechtigd zijn/haar deelname over te dragen aan een ander, zolang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het event aan organisator worden doorgegeven.
 2. Klant is gehouden zich tijdens het event aan de geldende huisregels te houden. Organisator is gerechtigd klanten die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende event en toekomstige event uit te sluiten zonder recht op restitutie.
 3. Klant is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het event, tenzij anders overeengekomen. Klanten accepteren met hun komst naar het event dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het event en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
 4. Het is klant verboden gevaarlijke voorwerpen of verdovende middelen mee te nemen naar het event.
 5. Klant is aansprakelijk voor iedere schade die zij aanbrengt aan het event.

Artikel 10 Levering 

 1. Als leveringsadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Organisator is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Indien klant de verhuurde of geleverde materialen voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst kan nemen, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de klant. Deelname aan het event of activiteit is op eigen risico.
 2. Klant is bij bruiloft eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
 3. Organisator is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien zij een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 4. Klant is gehouden een reisverzekering af te sluiten bij deelname aan event/activiteit georganiseerd door LemonTree events. Klant is gehouden een bruiloftsverzekering af te sluiten wanneer LemonTree events de bruiloft organiseert. De polis dient aan organisator te worden overlegd, tenzij anders overeengekomen.
 5. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het onderteken van offertes van derden en het tijdig betalen voor facturen van deze partijen.
 7. Organisator is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de uitvoering van de overeenkomst door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de uitvoering.
 8. Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 9. Organisator is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere klanten.
 10. De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisbescheiden en documenten ligt bij klant. Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat klant niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet verder deel kan nemen, heeft klant geen aanspraak op restitutie van de reissom.
 11. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een event.
 12. In het geval dat organisator een schadevergoeding verschuldigd is zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de reissom.
 13. In het geval dat organisator een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft, het bedrag dat door organisator aan klant in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 14. Klant vrijwaart organisator tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 15. Indien klant schade aanbrengt aan materiaal dat door organisator beschikbaar is gesteld of dit materiaal verloren laat gaan, is klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door organisator aan klant ter beschikking gestelde materialen berusten bij organisator. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het concept van organisator, tenzij anders overeengekomen.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt organisator een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 13 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan organisator. Er dient een redelijke termijn gegund te worden om een passende oplossing te vinden.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin organisator is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens organisator en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 15 Aanbod en inschrijvingen

 1. Inschrijvingen voor een event dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het event te zijn voltooid.
 2. Indien een minderjarige wil deelnemen aan een event, dient de minderjarige aan te tonen dat diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s) toestemming hebben verleend om een boeking te maken.
 3. De duur van een event is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld op de website. 
 4. De op de website getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door derden en dienen uitsluitend om een idee gegeven. Het kan voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de foto’s.
 5. Klant ontvangt na het boeken van een event per e-mail een boekingsbevestiging. Binnen 14 dagen na boeking dient de aanbetaling te zijn voldaan.

Artikel 16 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven op de website zijn exclusief btw. Reiskosten en verzekeringskosten zijn voor eigen rekening. Tijdens het event regelt LemonTree events het vervoer. 
 3. Er wordt een toeslag berekend voor een eenpersoonskamer.
 4. Organisator verstuurt na aanmelding een factuur voor een aanbetaling van het event. Deze aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na aanmelding voldaan te zijn. Het overige deel van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 6 weken voor aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. 
 5. Wanneer klant in gebreke is in tijdige betaling, volgt na een herinnering een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
 6. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is klant over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 7. Organisator is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 17 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Dit omvat tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Organisator zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart organisator voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 18 Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. In geval van annulering gelden de volgende annuleringskosten:
  Tot 6 weken voor aanvang: 50% van de geoffreerde kosten.
  b. Binnen 6 weken voor aanvang: 100% van de geoffreerde kosten.
 2. Klant heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 6 weken voor vertrek wordt gesloten.
 3. Organisator staat enkel in voor de kosten voor de organisatie. Organisator adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van vliegtickets wanneer je aanmelding voor het event officieel, per mail, is bevestigd. Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor de vroegtijdige aanschaf van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.
 4. Deelname aan een event kan enkel in overleg worden overgedragen.
 5. De inhoud van het aanbod tijdens een event wordt vooraf bepaald en gepubliceerd op de website. Het gepubliceerde programma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Organisator is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van het event zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.
 6. Na de inschrijfbevestiging kan een event worden geannuleerd indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. Indien het aantal deelnemers voldoende is, ontvangt klant een bevestigingsmail om eventuele vluchten te boeken.
 7. Indien het event wordt geannuleerd door organisator heeft klant recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan organisator, maar kan er geen aanspraak op een schadevergoeding of andere compensatie worden gemaakt, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Artikel 19 Deelname events

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor het boeken (en evt. annuleren) van vluchten en het afsluiten van verzekeringen en overige reisbescheiden en documenten. Deelname zonder reisverzekering is niet mogelijk.
 2. Deelname aan een event en/of activiteit is op eigen risico. Organisator, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen veiligheid van de klant zo optimaal mogelijk beschermen. Klant blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Indien er sprake is van sportactiviteiten is klant zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures en/of ongevallen ontstaan. Klant draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen.
 3. Klant is gehouden de aanwijzingen en instructies van organisator, gidsen en andere betrokkenen te allen tijde op te volgen.
 4. Klant wordt geacht zich tijdens het event/activiteit netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van het event of de activiteit zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat klant vrij af te zien van het volgen van het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het betaalde bedrag of recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Klant dient zich te allen tijde aan de geldende huisregels van de desbetreffende accommodatie te houden.

  Laatst bijgewerkt: 12-07-2023